1401-02-25
آرم انجمن2-ac56e1f3

افزایش قیمت بوستر از 1401/02/10

  ردیف تاریخ نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 1401/02/10 بوستر 1پوندی پوند 377،000     2 1401/02/10 بوستر 1پوندی پرانرژی پوند 512،000     3 1401/02/10 بوستر […]
1400-03-05
آرم انجمن-84bf75c2

افزایش قیمت بوستر اصفهان 1400/03/04

  ردیف تاریخ نام محصول نرخ فروش (ریال) 1 03/04 بوستر 1 پوندی 220,000     2 03/04 بوستر 1 پوندی 50/50 285,000     3 03/04 بوستر 1 پوندی […]